Staré povinnosti Slobodných Murárov

spísané podľa starobylých záznamov
Lóží zámorských ako i anglických, škótskych a írskych,
pre potrebu Lóží,
aby boli čítané pri prijímaní nových Bratov,
alebo kedykoľvek inokedy, keď prikáže Majster.
Vyňaté v presnom znení z Andersonovej Ústavy z roku 1723,
vydanej Veľkou Lóžou Yova, USA

1723 - 1926

I.
O Bohu a náboženstve

          Slobodomurár je viazaný príslušnosťou k Rádu, aby bol poslušný mravného zákona; ak správne pochopil Umenie, nebude nikdy hlúpym ateistom ani bezbožným nedovzdelancom.

¨ 1723 ¨
          Ak boli v dávnych dobách Slobodomurári povinní vyznávať náboženstvo svojho národa, nech už bolo akékoľvek, je teraz uznávané za oveľa správnejšie, aby vyznávali ono náboženstvo, v ktorom sú všetci ľudia zajedno, pretože ponechávajú každému jeho presvedčenie: totiž aby boli dobrí a poctiví muži , čestní a spravodliví, aj keď sa rôznia vyznaním a presvedčením; preto jest Slobodomurárstvo pojítkom a prostriedkom k založeniu verného priateľstva medzi tými, ktorí by si inak ostali cudzími.

¨ 1926 ¨
          Slobodomurári spoznali najlepšie zo všetkých ľudí, že Boh inak vidí, než človek: človek hľadí na vonkajšok, zatiaľčo Boh hľadí k srdcu. Slobodomurár je teda obzvlášť viazaný, nekonať nikdy proti príkazom vlastného svedomia. Nech už má človek náboženstvo akékoľvek, nemôže mu byť odopreté prijatie do Rádu, predpokladajúc, že verí vo Veľkého Staviteľa neba a zeme a plní sväté povinnosti mravné . Slobodomurári sa spojujú s cnostnými ľuďmi každého presvedčenia, a to pevným a utešeným zväzkom bratskej lásky; sú nabádaní, aby súcitne hľadeli na ľudské poklesky a usilovali čistotou svojho konania preukázať vyššiu úroveň vyznania, ku ktorému sa priznávajú. Tak je Slobodomurárstvo strediskom dobrých a skutočných mužov, ktorí by si inak ostali stále cudzí.

II.
O občianskej vrchnosti najvyššej a podriadenej
¨ 1723 ¨
          Slobodomurár je pokojný občan, poddaný správe štátu, nech býva a pracuje kdekoľveka nikdy nesmie byť zapletený do úkladov a sprisahaní proti mieru a blahu národa, ani zanedbávať svoje povinnosti voči úradom.
Slobodomurárstvo vždy kvitlo v dobách mieru a vždy trpelo vojnou, krviprelievaním a zmätkom. Preto vo všetkých dobách králi a kniežatá boli ochotní poporovať Bratstvo pre jeho mierumilovnosť a loajálnosť, ktorými tiež odzbrojujú útoky svojich nepriateľov a dvíhajú vážnosť Bratstva.
Ale ak by sa z Brata stal burič proti štátu, nesmie byť v zbure podporovaný, ale skôr poľutovaný, ako človek nešťastný; ak nie je Slobodomurárovi dokázaný žiadnen iný prečin - akokoľvek Bratia, ktorí ostali verní štátu majú a musia jeho odboj odsudzovať, aby nedali vláde ani zámienku ani oprávnený dôvod k politickej nedôvere - nemôže byť z Lóže vylúčený a jeho pomer k Lóži ostane nezmenený.

¨ 1926 ¨
          Slobodomurár je pokojný občan, poddaný správe štátu, nech býva a pracuje kdekoľveka nikdy nesmie byť zapletený do úkladov a sprisahaní proti mieru a blahu národa, ani zanedbávať svoje povinnosti voči úradom. Ochotne sa podrobuje každej zákonnej autorite, háji pri každej príležitosti záujmy celku a horlivo podporuje rozkvet svojej zeme.
Slobodomurárstvo vždy kvitlo v dobách mieru a vždy trpelo vojnou, krviprelievaním a zmätkom. Preto vo všetkých dobách králi a kniežatá boli ochotní poporovať Bratstvo pre jeho mierumilovnosť a loajálnosť, ktorými tiež odzbrojujú útoky svojich nepriateľov a dvíhajú vážnosť Bratstva. Bratia Slobodomurári sú viazaní zvláštnym sľubom podporovať mier, pestovať súlad a žiť vo svornosti a bratskej láske.

III.
O Lóžach
          Lóža je miesto, kde sa zhromažďujú Slobodomurári na prácu, poučenie a zdokonalenie v pravidlách starobylého učenia. V prenesenom zmysle rozumejú sa Lóžou tak ľudia, ako i miesto, takže každé riadne zhromaždenie alebo náležite ustanovená schôdza Slobodomurárov nazýva sa Lóžou.
Každý Brat musí náležať k niektorej Lóži a byť poslušný ako jej domáceho poriadku, tak i základných pravidiel Bratstva.
Lóža je buď všeobecná alebo zvláštna , čomu najlepšie porozumieme, keď ju navštevujeme; taktiež jedine tam možno nadobudnúť vedomosti o ustálených obyčajoch a zvykoch Bratstva.
Za starých časov nesmel ani Majster ani Tovaryš opomínať Lóžu, zvlášť keď bol vyzvaný aby sa dostavil inak ho stihlo prísne pokarhanie, ak neuznal Majster a dozorci, že len nutnosť mu zabránila prísť.
Tí, ktorí sú prijímaní za členov niektorej Lóže musia byť verní a dobrí muži, z dobrého rodu, muži zrelého veku i rozumu, nesmia to byť nevolníci ani ženy, ani ľudia nepočestní alebo vykričaní, ale majú to byť ľudia dobrej povesti

IV.
O Majstroch a Dozorcoch
O Tovaryšoch a Učňoch
          Všetky slobodomurárske hodnosti spočívajú výhradne na skutočnej cene a osobných zásluhách jednotlivca, aby bolo Pánovi dobre poslúžené, aby Bratia neboli zahanbení, a Královské Umenie aby nebolo zľahčené; preto ani Majster ani Dozorci nie sú volení podľa veku, ale výhradne podľa zásluhy.
Nie je možné tieto veci úplne opísať a každý z Bratov musí dbať o svoje miesto a učiť sa spôsobom, Bratstvu vlastným.
Hľadajúci majú však vedieť, že žiaden Majster nesmie prijať Učňa, ak preňho nemá riadne zamestnanie, a že môže prijať len bezvadného, ktorý nemá telesnú vadu ani chybu, ktorá by mu vadila a zabránila, aby sa z neho stal riadny vyučenec, schopný slúžiť Majstrovmu pánovi , a aby sa z neho mohol stať Brat a časom i Tovaryš, keď si bol vyslúžil letá podľa obyčajov, ktoré vládnu v tejto zemi; potom že musí byť z dobrého rodu, aby sa mu mohlo dostať cti, ak je k tomu náležite spôsobilý, aby sa stal z neho Dozorca a potom i Majster Lóže a konečne podľa zásluh i Veľký Majster všetkých Lóží.
Nikto z Bratov nemôže byť Dozorcom, ak nebol pred voľbou Tovaryšom; nikto nemôže byť Majstrom, ak nebol pred voľbou Dozorcom, nikto nemôže byť Veľkým Dozorcom, ak nebol pred voľbou Majstrom Lóže. Veľkým Majstrom môže byť len ten, kto bol už pred voľbou Tovaryšom; to platí len o šľachticovi vysokého rodu a jemných mravov alebo o vynikajúcom učencovi, o vyhlásenom architektovi alebo o umelcovi, ktorý mal počestných rodičov a ktorý má podľa názoru Lóže mimoriadne zásluhy.
Pre lepšie, ľahšie a dôstojnejšie spravovanie svojho úradu má Veľký Majster právo voliť si Zástupcu Veľkého Majstra, ktorý je alebo už skôr bol Majstrom Lóže; ten je oprávnený konať, ako by konal Veľký Majster, jeho predstavený; inak je tomu, ak je predstavený prítomný alebo ak dopisom zruší jeho právomoc.
Týchto najvyšších i podriadených vládcov a správcov starobylej Lóže majú poslúchať všetci Bratia, každý na svojom mieste, podľa starých zvyklostí a pravidiel, pokorne, úctivo, láskyplne a ochotne.
(V starobylých Lóžach žiaden z Bratov, nech by bol akokoľvek zbehlý v Umení, nedostal titul Majster Slobodomurár, dokiaľ nebol zvolený Majstrom nejakej Lóže)

V.
Ako si počína Bratstvo pri práci
          Všetci Slobodomurári majú poctivo pracovať vo všedný deň, aby mohli žiť počestne v dňoch sviatočných; čas, obvyklý podľa zákonov zeme alebo ustálený zvykom, má byť zachovávaný.
Najskúsenejší z Tovaryšov nech je vybraný a ustanovený za Majstra alebo Dozorcu nad dielom Pána; tí ktorí pracujú pod jeho dozorom, volajú ho Majster.
Robotníci nech sa varujú ohovárať alebo urážať sa hanlivými prezývkami; majú sa oslovovať Brat alebo Tovaryš a majú sa ako v Lóži, tak mimo nej správať zdvorilo.
Majster, ktorý si je vedomý svojej prenikavosti, má vykonávať dielo Pána čo najrozumnejšie a dbať na jeho prospech ako na svoj vlastný; nemá platiť Bratom alebo Učňom viac, než si skutočne zaslúžia.
Ak Majster a robotníci dostávajú správne svoju mzdu, majú byť verní svojmu Pánovi a čestne dokončiť svoju prácu, nech už ide o prácu úkolovú alebo o prácu za dennú mzdu.
Nikto nemá žiarliť na Brata pre blahobyt, ani ho vytlačovať alebo zbavovať práce, ak je schopný sám ju dokončiť, nikto tak dobre nedokončí dielo na prospech Pána, ak nie je od počiatku dôkladne oboznámený s návrhmi a nákresmi toho, kto ho začal.
Ak je Tovaryš určený za Dozorcu nad prácou u Majstra, má byť spravodlivý k Majstrovi i k Tovaryšom; v Majstrovej neprítomnosti ma starostlivo dozerať na prácu na prospech Pána; Bratia majú ho poslúchať.
Všetci zamestnaní Slobodomurári majú skromne prijímať svoju mzdu, bez reptania a vzpurnosti, a neodchádzať od Majstra skôr, než je práca hotová.
Mladší Brat má byť poučovaný o práci, aby nekazil materiál z nedostatku porozumenia, a aby prehľbil a upevnil bratskú lásku.
Všetky nástroje nech sú schválené Veľkou Lóžou.
Žiadny cudzí robotník nemá byť zamestnaný na diele, patriacom Slobodomurárom, a Slobodomurári nemajú, okrem naliehavej nutnosti, pracovať s tými, ktorí nie sú slobodní; tiež im nie je dovolené, vyučovať robotníkov a neprijatých murárov spôsobom, akým by učili Brata alebo Tovaryša.

VI.
O chovaní
1. V otvorenej Lóži
          Bez dovolenia Majstrovho nesmiete konať súkromné porady ani tvoriť uzatvorené skupiny, ani hovoriť o čomkoľvek drzo alebo neslušne, ani prerušovať Majstra, Dozorcu, alebo kohokoľvek z Bratov, ktorí práve hovorí s Majstrom; nie je prípustné robiť posmešky alebo vtipy, keď je Lóža zamestnaná niečim vážnym a dôstojným., ani hovoriť nevhodne pod akoukoľvek zámienkou, ale musíte ctiť Majstra, Dozorcov a druhov a mať ich vo vážnosti.
Ak je podaná nejaká sťažnosť, Brat, ktorý je uznaný vinným, podrobí sa rozsudku Lóže, ktorá je náležitým a oprávneným sudcom všetkých rozporov (ledaže by bol spor predložený k uváženiu Veľkej Lóži) a tej sú povinní spor predniesť, avšak ak by tým nebolo zdržované dielo Pána; nikdy nesmiete ísť pred občiansky súd s tým, čo súvisí so Slobodomurárstvom, pokiaľ to Lóža neuzná za potrebné.

2. Po ukončení Lóže, než sa Bratia rozídu
          Smiete sa veseliť medzi sebou nevinným spôsobom, hostiť sa navzájom podľa svojej zámožnosti, varujúc sa každej prílišnosti; neponúkajte Tovaryša do jedla a pitia napriek jeho vôli, a nebránte mu v odchode, keď ho volá povinnosť; nehovorte ani nekonajte nič urážlivé, čo by mohlo brániť nenútenému a voľnému hovoru, pretože to by porušilo súlad a zmarilo naše chválihodné zámery.
Súkromné hnevy a hádky nesmú byť prenesené cez prah Lóže, rovnako ako akékoľvek spory o náboženstvo, národnosť, štátnu politiku; pretože ako Slobodomurári prináležíme, ako už bolo uvedené k všeobecnému náboženstvu; patríme tiež všetkým národom, jazykom a kmeňom, a preto sme mimo akúkoľvek politiku, ktorá nikdy neprispela k dobru Lóže, a ani nikdy neprispeje.
Tento predpis má byť stále pripomínaný a prísne zachovávaný, najmä však platí od času, keď bola zavedená reformácia v Británii, alebo od tej doby keď nastala rozluka medzi národmi tohto štátu a Rímom.

3. Keď sa Bratia stretnú mimo Lóžu a bez prítomnosti cudzích
          Pozdravujte sa navzájom zdvorilo, ako budete poučení, nazývajúc sa Bratmi, poučujúc sa ako uznáte za vhodné, bez prehliadania a preslýchania a bez vzájomného nátlaku alebo znižovaniu úcty, aká vy prislúchala ktorémukoľvek z Bratov, keby nebol Slobodomurárom.
Aj keď sú si všetci Slobodomurári ako Bratia rovnoprávni, neberie Slobodomurárstvo nikomu z hodnosti, ktorú predtým mal, ale skôr mu na cti pridáva, najmä keď sa zaslúžil o Bratstvo, ktoré musí každému preukazovať česť, aká mu náleží, a vystríhať sa nespôsobu.

4. V prítomnosti Nemurárov
          Buďte tak opatrní v slovách i konání, aby ani najvtipnejší cudzinec nemohol spoznať alebo nájsť niečo, čo nie je vhodné pre verejnosť; niekedy musíte v hovore i odbočiť a obozretne si viesť ku cti ctihodného Bratstva.

5. Doma a voči susedom
          Konajte tak, ako sa na riadnych a rozumných mužov sluší, najmä nedávajte svojej rodine, priateľom a susedom poznať záležitostí Lóže atd., ale aby ste múdro pozdvihli ako česť vlastnú, tak i česť staroslavného Bratstva, z dôvodov, ktoré tu netreba rozoberať.
Dbajte tiež na svoje zdravie, neostávajte príliš neskoro a dlho pohromade mimo domov po ukončení Lóže; vystríhajte sa obžerstva a opilstva, aby vaše rodiny neboli zanedbávané a netrpeli, a vy sami aby ste sa nestali neschopnými práce.

6. K cudziemu Bratovi
          Buďte obozretní a vyskúšajte ho tak, ako vám káže opatrnosť, aby ste neboli oklamaní nevedomým alebo pokrytcom; takého musíte odmietnuť s opovrhnutím a s posmechom a vyvarovať sa, aby ste mu nedali príležitosť dovtípiť sa niečoho.
Ak však zistíte, že je to skutočný a správny Brat, vážte si ho; ak mu je treba, musíte mu pomôcť alebo ho odporučiť tam, kde mu môže byť uľavené.
Musíte ho zamestnať nejaký čas alebo odporučiť tam, kde by bol zamestnaný; nie ste však povinní pomáhať nad svoje sily; dajte prednosť chudobnému, dobrému a poctivému Bratovi pred každým iným, kto sa nachádza v rovnakom postavení.

Napokon
          Všetky tieto ustanovenia máte zachovávať, ako aj tie, ktoré vám budú oznámené inak. Žite v bratskej láske, ktorá tvorí základ uholný kameň, tmel a slávu tohto starobylého Bratsva; vystríhajte sa všetkého podpichovania a hašterenia, všetkých klebiet a očerňovania, a nedovoľte iným, aby ohovárali poctivého Brata, ale bráňte jeho česť a preukazujte mu dobré služby, ak sa to zhoduje s vašou cťou a bezpečnosťou, nič viac.
Ak by vám niektorý z Bratov ublížil, musíte zadosťučinenie hľadať vo vlastnej Lóži alebo v jeho Lóži; odtiaľ sa smiete odvolať k Veľkej Lóži pri štvrťročnom zhromaždení, ako bolo chválitebným zvykom našich predchodcov u všetkých národov.
Nikdy sa neutiekajte k štátnym súdom, jedine v prípade, keď vec nemožno inak rozriešiť; vypočujte poctivý a priateľský dohovor Majstrov a Bratov, ktorí chcú zabrániť, aby ste išli s cudzincom pred súd, alebo vás chcú primäť k rýchlemu ukončeniu sporu tak, aby ste mohli s tým väčším úspechom slobodomurársky pracovať; Bratom a Tovaryšom, ktorí by šli pred súd, majú Majster a Bratia vľúdne predniesť sprostredkujúce návrhy, ktorým sa majú sváriaci sa Bratia s vďakou podrobiť; a ak je zmierenie nemožné, nech vedú svoju žalobu alebo spor bez hnevu a bez zatrpklosti, nie obyčajným spôsobom, nehovoriac a nerobiac nič, čo by bránilo bratskej láske, obnoveniu a upevneniu dobrej vôle, aby všetci videli blahodárny vplyv Slobodomurárstva.
Tak konali všetci praví Slobodomurári od počiatku a budú tak konať až do konca časov.

Amen, tak nech sa stane.