Lóža Humanizmus


Riadna a dokonalá lóža Humanizmus bola založená vnesením svetla 8. mája roku 1993 v Bratislave, pod záštitou Veľkého Orientu Francúzska a stala sa tak pokračovaním tradície, ktorá istého času pohasla. Spolu s ďalšími lóžami je združená v obediencii Veľká Lóža Slovenska.

Stále viac zabúdame na svoju fantáziu, na svoje duševné rituály. I keď sme denne pomerne často obklopení množstvom rituálov a obradov, no na väčšinu z nich reagujeme až keď sa stávame ich priamymi aktérmi. Je to napr. svadba, krst, pohreb, ale aj maturita, promócie, súd, schôdza,... Podstatu a symboliku týchto "všedných" rituálov pozná len málokto, takmer nik sa nad tým už ani nezamýšľa, pričom ich psychologická účinnosť, a samozrejme aj potreba, je zrejmá. Všetci tí, ktorí sa nedokážu nad tým zamyslieť (buď nemajú čas, nechcú alebo jednoducho nemôžu...) a snažiť sa to aj pochopiť, vnímajú rituály, obrady a symboly iniciačných tajných spoločností ako smiešne a zastarané.

Slobodomurárstvo používa rituály založené na symbolických aktoch, vzájomné poučovanie a príklady, intelektuálnu kultúru a solidaritu na zachovanie súdržnosti a bratstva.

Slobodné Murárstvo,

inštitúcia zásadne filantropická (t.j. milujúca ľudstvo) a pokroková (t.j. neuchyľujúca sa do minulosti) si kladie za cieľ hľadanie pravdy, štúdium morálky a praktizovanie ľudstva a o všeobecnú svornosť.

Slobodné Murárstvo je všeobecné bratstvo. Jeho zásadami sú tolerancia, rešpektovanie druhých a seba samého, absolútna sloboda svedomia.

Slobodné Murárstvo považuje morálku za nezávislú na akomkoľvek náboženstve či metafyzickej koncepcii, v slobodnom hľadaní pravdy nekladie žiadne medze, je otvorené všetkým ľuďom bez rozdielu ich národnosti, rasy a viery. Domnievajúc sa, že metafyzické koncepcie sú výlučnou doménou individuálneho hodnotenia svojich členov, prenecháva ich rozhodnutiu, či chcú veriť v tvrdenia dogmatickej povahy, prípadne či nechcú veriť v žiadne také tvrdenia.

Jeho heslom je:

SLOBODA, ROVNOSŤ, BRATSTVO

Vedomé si nezničiteľnosti, povznáša sa Slobodné Murárstvo nad akékoľvek náboženské vyznanie, nad akúkoľvek filozofickú školu a nad akúkoľvek politickú stranu.
Vyhlasuje, že práca je základnou povinnosťou človeka. Ctí prácu intelektuálnu, práve tak, ako manuálnu. Jeho Chrámy sú školami vzájomnej výchovy a vzdelávania.

Svojimi výchovnými postupmi sa snaží zbaviť svojich adeptov všetkých predsudkov, vštepiť im lásku k pravde, ku krásnu a dobru, naučiť ich myslieť, posudzovať a rozhodovať.

Svojim zasvätencom odporúča všetko to, čo ich môže zblížiť, vylučuje všetko to, čo ich môže rozdeľovať, snaží sa u nich rozvinúť city lásky a bratskej oddanosti, ktoré vytvárajú najsilnejšie puto medzi všetkými Slobodomurármi našej planéty.

Jeho sila spočíva výlučne v morálnej a intelektuálnej hodnote jeho členov a v dobrovoľnej disciplíne, ktorú sú schopní si sami uložiť.

Adept zasvätenia sa zaväzuje, že bude dochvíľny na zasadaniach Lóže, ktoré sa konajú najmenej dvakrát do mesiaca. V prípade vážnej prekážky v účasti je predpísaný ospravedlňujúci list.