Časté otázky

V našej spoločnosti zaťaženej dvomi po sebe idúcimi totalitnými režimami dosiaľ silne absentujú pravdivé informácie o slobodnom murárstve. O jeho histórii, podstate a aktivitách sa naďalej zámerne šíria ošúchané lži a dezinformácie zneužívajúce určitej utajenosti lóží.
Týmito autormi sú často tí "ľudia od pera", ktorí radi nakukujú cudzím do okien, a v prípade, že rolety sú zatiahnuté, ješitne začnú šíriť bulvárny sliz...

Tu je niekoľko najčastejších otázok a pravdivých odpovedí:

TOPČo je to vlastne slobodomurárstvo?

Slobodomurárstvo je hnutie, ktorého zásady sú vzájomná znášanlivosť, úcta k ľuďom - vrátane seba samého a úplná sloboda myslenia. Nie je to politická, mocenská alebo iná organizácia, ale filozofické, etické a filantropické hnutie a dielňa demokracie. "Slobodné murárstvo sa usiluje zhromaždiť hodnotných jednotlivcov, ktorí by sa ináč nestretli, a takto vytvoriť jadro budúceho zjednotenia ľudstva..." Slobodomurárstvo si kladie za cieľ mravné zdokonaľovanie svojich členov, ale aj všeobecné zdokonaľovanie spoločenskej morálky presadzovaním hodnôt solidarity, dobročinnosti a humanity. Uzatvorené lóže prejavujú navonok svoju dobročinnosť tak, že ich členovia zakladajú, alebo pôsobia v rôznych humanitárnych a filantropických spolkoch a nadáciách. (Napríklad aj predvojnová Spoločnosť národov, predchodkyňa dnešnej OSN, vznikla s významným prispením vtedajších slobodomurárov - politikov.) Slobodomurárstvo je teda rád, členovia sú bratia. Slobodomurárska práca je remeslo, profesia. Slobodomurárska éra sa vypočítava tak, že sa symbolicky pridáva ku kresťanskému letopočtu vždy 4000 rokov (od čias biblického stvorenia človeka).

TOPAkú má úlohu slobodomurárstvo dnes?

Činnosť slobodomurárstva by mala byť verejnoprospešná pri umožňovaní demokracie a tolerancie v každodennom živote. Slobodomurári by mali učiť ľudí tolerancii, solidarite a láske k druhému. Prispievať k tomu, aby sa každý človek cítil zodpovedný za svoje skutky  a za vykonanú prácu v štáte. Mali by šíriť vedomosti a "osvietiť" rozum, aby nikto nemohol zneužívať dav na svoje diktátorské ciele.

TOPAko je slobodomurárstvo organizované?

Slobodomurárstvo je pyramidálnou organizáciou a zároveň nie je. Základnou organizačnou jednotkou je lóža, pričom nová lóža môže vzniknúť vždy iba prostredníctvom niektorej už jestvujúcej - tzv. vnesením svetla. V lóži je majster, dvaja dozorcovia - učitelia, ktorí majú na starosti učenie učňov a tovarišov, je tam tajomník, milosrdný samaritán, pokladník, rečník, rozličné hodnosti, ale napríklad na rozdiel od armády, polície, cirkvi alebo politickej strany, hierarchia v slobodnom murárstve nemá žiadnu moc v pomere k členom. Nemá ani možnosť vnútiť komukoľvek akýkoľvek čin alebo názor. Nie je žiadny spoločný projekt ale existuje idea a pracovné metódy. Ideál je vlastne neznámy, takže je nemožné čokoľvek označiť za pravdu alebo svetlo s tým, že členovia budú vykonávať toto a preto, že to je pravda. To je dôvod prečo nemôžu byť slobodní murári fanatici. Je to škola demokracie, hierarchia sa volí každý rok a nemá ani čas usadiť sa a získať moc. Všetko je symbolické, ctihodný majster je ctihodným majstrom preto, lebo členovia lóže sa dohodli, že ho tak budú volať a jeho úloha je riadiť debatu, aby si ľudia neskákali do reči a tým jeho moc vlastne končí. Dokazuje to, že v každom ľudskom spoločenstve je potrebný niekto, kto riadi spoluprácu medzi jeho členmi.

TOPPrečo majú pre slobodomurárov symboly taký veľký význam?

Symboly dávajú človeku podnet na uvažovanie a faktom je, že žiaden výklad akéhokoľvek symbolu nie je všeobecne uznávaný. Každý konkrétny symbol dovedie človeka k uvažovaniu o veciach nesmierne vzdialených v priestore i čase, alebo vzdialených hmote...
Keď sa hovorí o symbole, treba si uvedomiť, že toto slovo pochádza z gréckeho slova sumbaleum - to znamená niečo, čo zjednocuje. Symbol nie je možné vykladať dogmaticky, ani jediným a konečným spôsobom. A práve preto môže zjednocovať. Zjednocuje však postoj, postup, vôľu objaviť zmysel, zjednocuje hľadanie svetla a nie pravdu. Poznaná pravda rozdeľuje.

TOPExistuje relevantná literatúra?

  • Trilógia Řád svobodných zednářů, autor: Tomáš Srb
  • Slobodomurári - Stavitelia svetla, autor: Daniel Beresniak
  • Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí, autor:Martin Javor
  • Slobodomurárske Košice, autor: Martin Javor
  • Čeští svobodní zednáři ve XX. století, autor: Jana Čechurová

TOPAká je slobodomurárska iniciácia?

U nás na Slovensku sa o tomto prijímacom rituále často hovorí ako o zasvätení, ale v slovenčine má tento výraz vyslovene cirkevný podtext, čo spôsobuje významový posun. Nejde tu totiž o zasvätenie v zmysle zasvätenia do určitej doktríny. Je to skôr forma očistenia, utvorenie tabule rasa, čistého jedinca. Je to symbolická smrť, fyzické pochopenie toho, že sme súčasťou ľudstva.

TOPAký je vzťah slobodomurárov ku štátu?

Častou otázkou je vzťah slobodomurárov k štátu, k vlasti, pretože je všeobecne známe, že toto hnutie vyznáva svetoobčianstvo, no napriek tomu treba podčiarknuť, že tzv. Staré povinnosti slobodomurárov jasne vravia: "Slobodomurár je pokojný občan oddaný štátu, nech už býva a pracuje kdekoľvek. Nikdy nesmie zanedbávať svoje občianske povinnosti. Má ctiť zákony a pri každej príležitosti obhajovať záujmy celku a podporovať rozkvet svojej krajiny." "Murár nikdy nesmie byť zapletený do úkladov a sprisahaní proti mieru a blahu národa... Ctí zákony a pri každej príležitosti obhajuje záujmy svojej krajiny.


Neexistujú slobodomurári bez demokracie a neexistuje demokracia bez slobodomurárov...

TOPAký je vzťah slobodomurárov ku svojej rodine?

Slobodomurár nemá nijaké záväzky k slobodomurárskej lóži, ktoré by odporovali jeho povinnostiam voči rodine. Blaho rodiny je prvoradé.

TOPPrečo sú slobodomurári takí utajení?

Organizácia slobodných murárov v demokratickom svete už dávno netají svoju existenciu (v Anglicku a v USA ju netajila nikdy). Nie je tajná, i keď jej obrady a spolková činnosť nie sú verejnosti otvorené. Je to uzavretá, ale nie neprístupná spoločnosť.
Predsudok, že slobodomurárstvo je čosi tajné, alebo dokonca sprisahanecké, vyplýva aj z toho, že nejde o masové, ale o výberové spoločenstvo ľudí. (Pozrite nižšie odstavec o výbere uchádzačov.)
Slobodomurári zachovávajú tradičné zvyky tzv. symbolického murárstva, ktoré sú pre nezasvätených nepochopitelné. Preto, aby sa vyhli nedorozumeniam, slobodnomurári nemajú právo hovoriť o činnosti v lóži (ktorá je iniciačná a charitatívna) . Každý slobodomurár má bezpodmienečne zachovávať sľub mlčanlivosti o stretnutiach lóže, nesmie bez výslovného povolenia rozprávať o rituáloch, výklade symbolov a o poznávacích znameniach. Murár nemusí svoju príslušnosť k murárskemu rádu skrývať, avšak nesmie toto dať na známosť o inom murárovi.
Slobodomurárske lóže sú v netotalitnom type spoločnosti legálne registrované právne subjekty so svojimi adresami. Slobodomurárov však dodnes považujú za nebezpečných "ideologických" nepriateľov nielen všetky nedemokratické a nacionalistické strany a vlády, ale ešte stále aj niektorí dogmatickí predstavitelia katolíckej cirkve.


Serge Hutin vo svojej knižke Tajné spoločnosti rozlišuje tieto spoločnosti na dva druhy: na politicky tajné a na iniciačne tajné. Rozdiel medzi nimi je ten, že politicky tajné spoločnosti sa snažia utajiť svoje aktivity alebo mená svojich členov a ich činnosť je zväčša zameraná proti štátu a moci. Tieto skupiny sú časovo obmedzené, lebo ich ciele sú politické a zaniknú, len čo zanikne dôvod ich vzniku. Iniciačné tajné spoločnosti, a medzi ne patrí aj slobodomurárska spoločnosť, sa nesnažia o utajenie svojej existencie, ich zákony a miesta schôdzok sú známe, ba aj ich činnosť je verejnosti známa. Len ich staré prijímacie obrady sú "tajné" a pre laika nezrozumiteľné, mystické. Práve preto sú "uzavreté", aby ich symboly, poznávacie znamenia a obrady boli jasné len pre zasvätených členov. A tu je v hre mystika a ezoterika.

TOPAký je svetonázor slobodomurárov? Majú svojho Boha?

Pôvodne sa hovorilo o Veľkom architektovi Všehomíru, nie o Bohu, a to z dôvodu, že slobodní murári nechceli konkurovať cirkvi. Veľký architekt Všehomíru takto môže byť Boh, môže to byť Alah, môže to byť Budha, môže to byť Big Bang, môže to byť slobodné murárstvo pre iných, ale v podstate ide o jednotný a jednotiaci princíp, z ktorého všetko pochádza. Dnešná veda však už nie je zajedno ani v tom, že všetko pochádza z jedného princípu.

TOPKto sa môže stať slobodomurárom?

Členom lóže sa môže stať každý, kto je schopný povzniesť sa nad svoje náboženské, politické, rasové predsudky a má dosť síl a vytrvalosť, aby sebavzdelávaním dosiahol "slobodomurárske stupne" učňa,tovariša a majstra.Čestnosť, tolerantnosť, rozvážnosť a schopnosť učiť sa sú nevyhnutné predpoklady na to, aby sa z "hľadajúceho" mohol stať aspoň slobodomurársky učeň . Ľudí s takýmito vlastnosťami si slobodomurári vyhľadávajú a dôkladne si overujú, či kandidát vyhovuje ich predstavám. Prijímací proces je dlhý a náročný, pretože sa pri ňom overujú viaceré vlastnosti uchádzača. Ak sa niekto prihlási sám, povedzme napísaním niektorej lóži, vyšlú za ním bratov, ktorí si ho preveria nezáväznými rozhovormi, pri ktorých sa hodnotí najmä mravná bezúhonnosť, príčiny záujmu o slobodné murárstvo, schopnosť slobodne myslieť. Hľadajúci (terminus technicus) by mal byť vyzretou, vyrovnanou osobnosťou, schopnou pravidelne a dlhodobo na sebe pracovať.

Pri prijatí hrajú prvoradú úlohu duchovné hodnoty "hľadajúceho" a jeho morálna čistota. Cieľom lóží je zhromaždiť najlepších predstaviteľov spoločnosti. Náboženské či politické presvedčenie nie je určujúce, sloboda názoru je úplná. Len stúpenci fašistických, krajne pravicových a iných dogmatických názorov sa zásadne zamietajú. Odmieta sa nekritické, fanatické a neznášanlivé presadzovanie názorov.

Uchádzač je prijatý so súhlasom ostatných bratov, pričom hlasovanie prebieha viacnásobne. Prijímací rituál do lóže je nezmazateľný. Odchodom z lóže, alebo vylúčením sa však ruší právo považovať sa za slobodného murára.

TOPAko sa môžem ja stať slobodomurárom?

Napíšte nám e-mail s vysvetlením Vášho dôvodu zaujímať sa o slobodné murárstvo:

e-mail