História lóže Humanizmus v Bratislave

V rokoch 1992 a 1993 sa začali objavovať v slovenskej tlači zmienky o slobodomurárstve. Pod jedným článkom bola uvedená poštová adresa slobodomurárskeho Veľkého Orientu Francúzska (VOF).

„Napísal som na uvedenú adresu žiadosť o informáciu, aká je možnosť vstupu do rádu a 4. 4. 1993 som dostal odpoveď od Grand Orient de France, so sídlom na známej Rue Cadet v Paríži,“ spomína na svoje začiatky členstva brat M∴ R∴. Poďakovali mu za záujem o slobodné murárstvo a oznámili, že pripravujú „znovuzapálenie slobodomurárskej lóže“ na Slovensku. Ak si praje byť „zasvätený“ radi sa s ním stretnú v Bratislave v kaviarni Štefánka. Má sa spýtať vrchného na pána Oréfica. Ďalej oznamovali, že prvá lóža bude v Bratislave, stretnutia budú raz mesačne v nedeľu a pýtali sa, či bude môcť pravidelne na tieto stretnutia dochádzať.

List bol ukončený veľmi povzbudzujúco „S bratským pozdravom Jacques Oréfice“.

Nasledovali stretnutia s ďaľším bratom z Francúzska, s Petrom Bu, ktorý aktívne viedol prípravné práce pri vzniku riadnej prvej slovenskej porevolučnej lóže Humanizmus.

Uskutočnila sa tlačová beseda s Jacquesom Oreficom, ktorá mala prispieť k rozptýleniu neuveriteľných predsudkov proti slobodnému murárstvu, vyvolaných najprv katolíckou cirkvou, potom fašistickou a neskôr komunistickou vládou. Ďalšie rozhovory s novinármi a verejné stretnutia už musel zvládnuť brat Peter Bu sám.

Uskutočňoval pohovory so záujemcami vstúpiť do radov Slobodomurárstva. Výrazne pri tejto aktivite pomáhali bratia z brnenských lóží.

Bolo potrebné preložiť rituály, nechať vyrobiť prenosné symbolické vybavenie chrámu – prenosné, nakoľko bolo zrejmé, že sa po roky bude lóža stretávať v dočasných, prenajatých priestoroch. Vybavenie lóže Humanizmus rituálnymi predmetmi hradil VOF. Napríklad rituálny koberec vyrobili v bratislavských divadelných dielňach. Príprava „vnesenie svetla“ do prvej slovenskej lóže, rozoslať pozvánky, usporiadať cestu a pobyt okolo štyridsiatich delegátov z Francie, Belgicka, Rakúska a z Čiech, vrátané najvyšších predstaviteľov Obediencií, si vyžadovala od B∴ Petra Bu obrovské úsilie. Vložená energia priniesla ovocie.

Lóža Humanizmus bola založená 8. mája 1993 a prví štyria slovenskí „murári“ boli „zasvätení“ nasledujúci den, 9. maja v zámočku Mojmírovce v blízkosti Nitry.

Na tomto veľkolepom stretnutí sa zúčastnilo okolo 40 bratov z Francúzska, Čiech, Belgicka a Rakúska. Nasledovalo ťažké obdobie začiatkov, v ktorom najviac pomohli lóži Humanizmus bratia z Francúzska a Moravy. Veľká vďaka tu patrí najmä brnenskej lóži Cestou světla, ktorú bratia z lóže Humanizmus považovali skoro za materskú lóžu. Z ďalších lóží, ktoré veľmi pomáhali bratom v lóži Humanizmus, bola dalšia brnenská lóža Templum Sapientiae a lóža Bratrství z Podivína.

Životne dôležité bolo zabezpečiť riadne a pravidelné stretávanie sa. Raz bratia z Moravy i Čiech pricestovali k nám, inokedy sme cestovali my na Moravu.

Veľkolepé stretnutie bolo uskutočnené na spoločnej práci českých lóží a Humanizmu v zámku Slavkov u Brna, kam prišlo okolo 50 zahraničných hostí. Bola to veľmi dôstojná práca, na ktorej bolo zasvätených odrazu 12 uchádzačov.

Lóža Humanizmus sa najprv stretávala v priestoroch vzdialených len dva domy od historickej budovy bývalej bratislavskej lóže Mlčanlivosť v Bratislave.

Neskôr sa uskutočňovali lóžové stretnutia v oveľa menej vznešených priestoroch – v kanceláriách, v bytoch, v zasadačkách kultúrnych stredísk. Nakoniec sme zakotvili v chráme historickej budovy slobodomurárov, kde sa stretávame dodnes.

Lóža Humanizmus sa zrodila z podnetu Veľkého orientu Francúzska a pracovala po celých 15 rokov pod jeho záštitou. Nebolo to ľahké obdobie, veľká vzdialenosť do Paríža na stretávanie sa na konventoch, ako aj jazyková bariéra, neuľahčovala prácu bratov v lóži.

Veľkým prínosom na získavanie skúsenosti bolo postavenie lóže Humanizmus, nakoľko na Slovensku ešte neexistovala Veľká lóža, delegát z lóže Humanizmus na medzinárodných stretnutiach bol na úrovni veľmajstra príslušnej krajiny. Bratia sa na konventoch plnohodnotne zúčastňovali na rozhodovaní o otázkach nastolených VOF. Tak sme sa významne zapojili s prácami napr. pri spracovaní dokumentu o laicite (grec. laikos, ľud) označuje princíp oddelenia štátu od cirkvi.

Veľká a bezprostredná pomoc a zblíženie bratov bolo najmä s bratskými lóžami na Morave, kde vždy bolo na koho sa obrátiť napríklad aj s iniciáciou bratov. Mnohým bratom z lóže Humanizmus bola zvýšená mzda na rituálnych prácach v českých lóžach.

Potrebné je spomenúť aj maďarských bratov v Budapešti, ktorí nám pri osobných stretnutiach veľmi pomáhali.

V roku 2016 z podnetu významných majstrov lóže Humanizmus bola zahájená príprava vzniku novej lóže Generál Štefánik na oriente Bratislava.  Dňa 1. 10. 2016 bolo vnesené svetlo do lóže Generál Štefánik pričom šesť zo siedmich zakladajúcich členov bolo z lóže Humanizmus.  Dlhoročná práca a príprava bratov sa tak pretavila do vzniku novej lóže, ktorá tak isto pracuje vo francúzskom ríte. Lóža Humanizmus sa tak stala materskou lóžou novovzniknutej lóže.

Celkový pohyb počtu bratov zodpovedá aj súčasnej spoločenskej klíme, ktorá je na Slovensku, ako aj sprievodný jav chýbajúcej priamej (živej) kontinuity na historické lóže, a osobnosti, ktoré poznáme a hľadáme, už len z historických dokumentov. Významný faktor fluktuácie je spôsobený aj nárastom xenofóbie značnej časti obyvateľstva na Slovensku proti slobodomuráskemu hnutiu, ako aj v skrytých formách narastajúcej diktatúry v rôznych formách.

Z lóže odchádzali bratia, či z dôvodu pracovného premiestnenia mimo Bratislavu, alebo nenaplnenia očakávania, či iných rodinných dôvodov, ako aj z obáv a ohrozenia postavenia v práci.

Po 25 rokoch práce si položme otázku, ako by malo smerovať slobodomurárske hnutie v lóži Humanizmus v nasledujúcich rokoch?

Práca v lóži by mala pokračovať, ako filozofická škola k výchove a rozvoju samého seba, pričom jednotlivca podporujú ďalší bratia. Slobodomurárska loža poskytuje výnimočné priaznivé prostredie pre hľadanie zmyslu života – za predpokladu, že sa jej činnosť nezúži na akýsi panský podnikateľsky klub. Práca a podnikanie sú užitočné, a teda chvályhodné, avšak "život je inde"… Slobodné murárstvo poskytuje nástroje, s ktorými sa k nemu možno dostať. Druhý cieľ spočíva v hľadaní ciest k zlepšeniu spoločnosti. To sa môže uskutočniť len prostredníctvom rozvoja jednotlivca k lepšiemu človeku.“

„Sila Slobodomurárstva spočíva výlučne v morálnej a intelektuálnej hodnote jeho členov a v dobrovoľnej disciplíne, ktorú sú schopní si sami uložiť.“