Lóža

Symboly majú v sebe ukryté "tajomstvo", lebo sú psychologickým odtlačkom reality a pravdy. V slobodomurárstve sa uplatňovali nielen tajné znaky, ale aj osobitný komunikačný jazyk, ktorý sa vyvinul spolu s rituálmi a so symbolikou v 18. storočí. Slobodomurárstvo je rád, členovia sú bratia. Slobodomurárska práca je remeslo, profesia. Slobodomurárska éra sa vypočítava tak, že sa pridáva ku kresťanskému letopočtu vždy 4000 rokov.

Symboly sú umiestnené vo svätyni lóže. Táto svätyňa musela byť zariadená podľa prísnych pravidiel. Používali rituálnu výzdobu, napríklad strop musel byť modrý, niekedy s hviezdami, čo predstavovalo Všehomír - Vesmír. Tu sa nachádzal aj baldachýn so Slnkom a Mesiacom. V strede stál oltár, kde sedel majster. Pri seba mal Bibliu, kružidlo, kladivo, trojuholník a meč. Náradie bolo potrebné pri opravovaní "skaly" na kváder. Neofyt bol skalou, kým ho bratia neprijali. K oltáru viedlo sedem schodov, symbolizujúcich sedem biblických hriechov. Významným prvkom interiéru bol aj koberec, tzv. "tapis", ktorý štylizovaným základom Šalamúnovho chrámu.

Symboly našli svoje opodstatnenia aj na rúchach a vo svätyni. Zástera a rukavice deklarovali princíp čistoty slobodomurárskej práce, meč označoval funkciu rytiera - slobodomurára, ktorý mal ochraňovať pravdu, dobro a večné múdre svetlo - rozum. Biela farba označovala nevinnosť, modrá zasvätenosť. Čierna tmu, nevedomosť sveta, odkiaľ neofyt prichádza. Tri bodky, magický trojuholník označuje nielen členov lóže, ale aj zem, nebo a podsvetie. Niekedy mohli symbolizovať tri kresťanské sviatky, Vianoce, Veľkú noc a Turíce, ale aj minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Svätú Trojicu alebo tri atribúty ľudskej dokonalosti: múdrosť, silu a krásu.

Tovariš bol vyhladený kameň, majster bol rysovacou doskou. Zástava znamenala poctivosť, agátový strom večnosť, nepoškvrnenosť a znovuzrodenie. Spojené ruky boli symbolom bratstva. Granátové jablko je plodom dobre vykonanej práce. Kružidlo symbolizovalo presnosť, uhlomer rovnováhu, ale aj lásku k Bohu a blížnym. Kladivo je symbolom sily a aktivity. Je nástrojom Majstra lóže a oboch dozorcov.

Truhla a kostra alebo lebka pripomínala minulý život a smrť neofyta, veď aby sa znova narodil pre prácu v lóži, musel symbolicky zomrieť, alebo opustiť svoje predošlé ja.

Zasadnutie lóže
Osobitnú úlohu zohrávali prijímacie obrady, ktoré sa konali v troch základných stupňoch. Najprv prijímali učňov, potom tovarišov a nakoniec majstrov. Každý stupeň mal svoj vlastný obrad, svoje mystické úlohy a prijímacie texty. Nie každý sa mohol stať členom lóže, o tom museli hlasovať, väčšinou jednoznačne, členovia lóže. Pri prijímaní do lóže podrobili neofyta symbolickým skúškam. Mal príkaz prečítať sľub, že bude konať na základe pokynov a v prospech členov lóže a štátu. Potom mu zaviazali oči a predstierali jeho púť podsvetím. Bol vystavený symbolickým skúškam ohňom a vodou. Išlo o náznakovú reinkarnáciu jeho osobnosti a očistenie sa od hriechov jeho dovtedajšieho života. Musel dodržiavať sľub mlčanlivosti o prácach a obradoch a o menách členov. Prebratím zástery od Majstra bol učeň prijatý do lóže. Na tovariša bol povýšený až po vykonaní konkrétnych prác. Symbolicky mal otesať skalu na kameň, vhodný na stavbu chrámu.

Obrad pasovania na veľmajstra alebo majstra dramaticky zobrazilo pátranie po vrahoch Hirama, staviteľa Šalamúnovho chrámu. V zatemnenej miestnosti bola umiestnená truhla s kostrou, pri ktorej sa mal adept majstrovi vyznať, či nie je hľadaným vrahom Hirama. Po prísahe, že je nevinný, sa dozvedel od veľmajstra heslo, kvôli ktorému Hirama zabili.

Členovia lóže sa delili na aktívnych a pasívnych. V lóžach bol veľmajster a majstri, inšpektori, tajomník, pokladník, hovorca a služobní bratia. Existoval i štatút čestných bratov, ktorí sa nezúčastňovali práce v lóži, boli len mecénmi. Financie - "členské" - boli zložené do trezoru "vdovy" a používali sa na charitatívne ciele.

Ako sme videli, rituály a symboly nie sú tajné ani nezrozumiteľné. Neskrývajú nijaké veľké tajomstvo. Presne sa o tajomstve vyjadril Eugen Lennhoff, keď napísal: "To skutočné tajomstvo je to, čo je pred našimi očami stále, ale nikto to nevidí - je to múdrosť, láska a harmónia duše."