Zednická lžíce, kříž a vševidoucí oko

Zednáři je to řád, bratrstvo, církev nebo tajná společnost? Od každého trochu, jen s tou utajeností je to na levačku. Pojem obestřený představou o tajuplnosti a výlučnosti změnil v moderní době svůj obsah. Buď dnešní členové zednářských lóží nemají co skrývat, anebo se dorozumívají jazykem, do nějž ostatní smrtelníci neproniknou ani když je plně veřejný. Jinak si totiž nelze vysvětlit masovou přítomnost tématu zednářství na Internetu.

V historii lidstva vždy existovaly skupiny lidí, kteří byli nadáni schopnostmi vyšší duševní činnosti, od cromagnonských kouzelníků a mayských kněží přes druidy až k organizovaným řádům a tajným společnostem zasvěcenců. Někteří přežívali záměrně utajeni, v "podzemí" společnosti, aby nebyli rušeni ve svých praktikách, které zřejmě nebyly bohapustou magií či šarlatánstvím, ale pečlivě ukrývaným věděním, poznáním fungování přírodních sil, zákonitostí kosmu a nadvědomých psychických schopností lidského mozku. Navenek se to projevovalo jako okultní praktiky alchymistů, či rituální zasvětitelské obřady např. u templářů. Ale i o většině organizací, kterých bylo mnoho nejen ve středověku a době osvícenské, ale dokonce i v našem století, a které se svou existencí netajily, máme my ostatní, lidé vně úzkého kruhu vyvolených, jen matnou představu. Nejznámější, alespoň podle jména, jsou rosenkruciáni a zednáři.

Zednáři se považují za skutečné stavitele chrámů v nejširším smyslu slova, ve společnosti i uvnitř duše. Navazují na tradici mistrů, stavitelů katedrál, kteří do zdiva za pomoci mnoha dnes nepochopitelných symbolů vepsali poselství vědění pro další generace vědoucích a povolaných. O tom, že gotika je otevřenou knihou poznání, kamenným médiem znalostí našich předků, byli přesvědčeni mnozí, strhujícím čtením na toto téma je např. Fulcanneliho dílo Stavitelé katedrál. Jistě není náhodou, že její úpadek je spojen s datem vynálezu knihtisku. Tehdy zvítězil levnější a méně pracný zápis myšlenek do knih, a to byl konec skutečné architektury, tvrdí Victor Hugo v Chrámu Matky Boží v Paříži.

I knihy ovšem mohou být zašifrovány a ukrývány. Ale Internet? Komunikační médium, které je tu právě proto, aby se jeho prostřednictvím šířily informace k co největšímu počtu lidí? Podívejme se, jak to vlastně s existencí zednářů na síti vypadá. První šok je, že nic není třeba pracně hledat, po zadání klíčového slova "freemasonry" nebo "mason" na vás kterýkoliv prohledávač vyplivne neuvěřitelnou záplavu odkazů. Své stránky mají zednářské lóže po celém světě včetně Antarktidy, jen v rámci USA naleznete nějakou v každém státě. Existuje i mnoho soukromých stránek zednářstvím a jeho symboly posedlých jednotlivců, a ovšem i stránky odpůrců, kteří spojují zednářství se satanským kultem a považují jej za zvrhlost, maskovanou předstíráním pravé křesťanskosti, popřípadě rovnou za pohanské čarodějnictví. Takže, jak to vlastně je?

Zednáři proklamují svou organizaci jako bratrstvo, nikoliv církev či tajnou společnost. Nepopírají však svou religiozitu ani jistou míru utajení řádových rituálů a vnitřních záležitostí svých členů. Obecně vzato však zednáři nejsou společnost elitářská ani exkluzivní na základě nějakých omezujících požadavků na profil členů. Zednářem se může stát každý, tedy pozor: každý muž starší 21 let, který věří v existenci "vyšší bytosti" ta ovšem není blíže specifikována a každý si i po vstupu ponechává svou vlastní víru. Rovněž politická, rasová ani sociální příslušnost nehraje žádnou roli, politické a věroučné diskuse jsou na setkání jednotlivých místních sdružení (tzv. lóží) dokonce zakázány. Členové jsou povinováni pouze sloužit třem základním principům (vlastní víře, pravdě a dobročinnosti) a pomocí svých spolubratří se dále mravně zdokonalovat.

Historie zednářství sahá hluboko do středověku (asi do 2. poloviny 14. století), písemně je pak doložena ve zprávách z roku 1717, přibližně od té doby se datuje jeho moderní forma. Za hlavní lóži se považuje tzv. "Velká lóže londýnská", hierarchie a nadřazenost jednotlivých skupin se však neuznává, neexistuje ani žádný nejvyšší orgán, hlava organizace či podobně. Zvláštností zednářství je, že nenabírá členy obvyklým způsobem, noví "učedníci", jak se nazývá první stupeň členství (další dva jsou tovaryš a mistr), musí být doporučeni jinými dvěma řádnými členy bratrstva a projít kandidátským obdobím. Pak jsou přijímáni za použití působivých, barvitých obřadů, které jsou v rámci tradice přebírány ze středověku.

Podobně je to se symboly upomínajícími na předchůdce dnešních zednářů, skutečné stavitele a kameníky, za které slouží jejich nářadí. Patří mezi ně například pravítko, kladívko, vodováha, příložník a kružítko. Kromě těchto nejznámějších existují i další: kombinace kříže s jinými obrazci, boží oko a podobně. "Odhalit" je všude možně není těžké: ve státní symbolice USA nebo na Pražském hradě v Plečnikově díle otázka však je, co je skutečnost a co už jen chtění. Zvláště toto užití symbolů a mnoha nezasvěceným nepochopitelných rituálů vede některé "nezednáře" k fantastickým dohadům, co vše je asi za "tím".

Nemá cenu zde na malé ploše spekulovat o otázkách, které zaplňují stránky mnoha diskusních skupin a zednářských FAQ na síti, nemluvě o četné zednářské literatuře. Pro zájemce jsme vybrali několik adres, které jim pomohou se v této problematice alespoň trochu zorientovat.

http://www.chrysalis.org/masonry/

http://www.cacr.caltech.edu/~rfire/masonry/whatisit.html

http://web.mit.edu/dryfoo/www/Masons/

Základní informace o podstatě zednářství, jeho historii, zásadách a možnosti stát se členem.

http://www.chrysalis.org/masonry/famous.htm

Seznam slavných osobností z dějin, které k zednářům patřily. Možná překvapí jména mnohých politiků a spisovatelů.

http://home.sprynet.com/sprynet/davidmcd/freelink.htm

Objemný seznam odkazů na soukromé stránky o zednářství a stránky mnoha lóží po celém světě.

http://www.geocities.com/CapitolHill/8988/templar.htm

Archiv fotografií snažící se dokázat spojitost zednářství s křesťanstvím a Jehovisty pomocí shodných symbolů.

http://www.neta.com/~kottinge/m-main.html

Mohutný zdroj informací o všem týkajícím se zednářství v esejistické formě, dobře zpracovaný FAQ seznam.

http://www.compulink.co.uk/~petal/cfdpage2.htm

Stránka tzv. zednářského samaritánského fondu, zde podrobněji o charitativní činnosti řádu.

http://w3.nai.net/~tcoates/#masonic2

http://web.mit.edu/dryfoo/www/Masons

Umění a ilustrace se zednářskou tematikou.

http://www.microserve.com/~gerard1/masonic/hist04.html

Obrázky a fotografie nejstarších objektů, které sloužily jako sídla zednářských společností, zvláště ve Spojených státech.

http://www.balaams-ass.com/journal/warnings/masnphlc.htm

Stránka odpůrců existence zednářů, tvrdících, že základem jejich ritu je falický kult.

http://home.ptd.net/~magog/apopage2.htm

Podobně obvinění řádu z kouzelnických a magických praktik a hledání podobností s nimi.

Lenka Reichová
redaktorka "internet4U"

(Tento článok, napísaný profánnou osobou, bol publikovaný v českom časopise "internet4U")
Zdrojové stránky:

http://www.idg.cz/i4u/1097/c97i0705.htm
http://ifox.eunet.cz/idg/i4u/1097/c97i0705.htm