Získanie a strata postavenia Slobodomurára

Nikto nemôže byť pripustený k zasveteniu a nikto nemôže užívať práv, viažúcich sa k titulu Slobodomurár:

  • ak nedosiahol zákonnú plnoletosť
  • ak sa neteší dobrému menu a nie je bezúhonných mravov
  • ak nemá poctivé a dostatočné prostriedky k vlastnej obžive
  • ak sa mu nedostalo vzdelania, potrebného pre pochopenie slobodomurárskych poučení
  • ak nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v okrese, v ktorom sídli Lóža, do ktorej sa hlási, alebo v okruhu sto kilometrov. Výnimky môžu ale byť udelené osobám z okresov, v ktorých Lóža nejestvuje. Od tejto podmienky sú oslobodení vojaci, námorníci, verejní funkcionári a osoby, ktoré sú svojim povolaním nútené k zmenám bydliska.

Každý kandidát zasvetenia musí predložiť osobnú kartu o svojom stave, čerstvý výpis z trestného registra alebo ak taký register nejestvuje, náhradné dokumenty.

Nikto nemôže byť prijatý bez predchádzajúceho šetrenia. Každé prijatie je predmetom hlasovania, ktorého sa môžu zúčastniť všetci Slobodomurári, prítomní na zasadnutí a spĺňajúci podmienky, predpísané Všeobecným vnútorným poriadkom.

Štatút Slobodomurára, ako i práva a výsady, ktoré sa k tomu viažu, možno stratiť:

  • zneucťujúcou činnosťou alebo výkonom stavu, ktorý sa všeobecne v spoločenskom poriadku neteší dobrej povesti.
  • porušením slobodomurárskych záväzkov, prijatých pri zasvetení.

Nikto nemôže byť zbavený svojho postavenia Slobodomurára, ak sa tak nestane na základe rozhodnutia, prijatého podľa podmienok a spôsobmi, určenými Všeobecným vnútorným poriadkom.